Privacy Policy – Versie 15.04.2019

BART SWERON zaakvoerder van de Waterrat, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Stift 4, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0865.126.766 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy.

We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en willen u daarom via deze weg op de hoogte stellen van zaken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze Contactgegevens

Naam:                          Bart Sweron

Adres:                          Stift 4

                                   3960 Bree

Telefoonnummer:         +32 (0)477/27.79.44

E-mailadres:                bart.sweron@telenet.be

Website:                      www.dewaterrat.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verweken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Achtergrondgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening (bijv. ervaringen)

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen gegevens die behoren tot de bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de geldende nationale en Europese regelgeving.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van ouder(s), voogd of wettelijke vertegenwoordiger of indien zij door deze laatste aan ons zijn medegedeeld. Echter kunnen wij niet altijd controleren de leeftijd van de bezoeker controleren. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, contacteer ons dan via [bart.sweron@telenet.be], waarna wij al het mogelijke zullen doen om deze informatie te verwijderen.

Uit de overeenkomst ter uitvoering van onze dienstverlening vloeit impliciet voort dat ook de gegevens van de minderjarige kinderen mogen worden verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen onder andere met betrekking tot:

 • Het leveren van onze diensten, voornamelijk het geven van zwemlessen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U gepersonaliseerd advies te verlenen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het beheer van contractuele relaties

Wij verwerken persoonsgegevens indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel, en dit onder andere met betrekking tot:

 • Het u toesturen van commerciële informatie

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder andere met betrekking tot:

 • Het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Het opleiden van personeel
 • Monitoring en rapportering
 • Verzekering
 • Het voorkomen van misbruik en fraude

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang er met u een klantrelatie bestaat, in elk geval voor een termijn van maximaal 15 jaar. Wanneer de klantenrelatie wordt beëindigd, worden uw persoonsgegevens desgevallend bewaard indien dit boekhoudkundig of andere wettelijke verplichtingen noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Daarbuiten verstrekken we uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Zo gebruiken we eveneens puur technische cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren werkt. Ze worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [bart.sweron@telenet.be].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, ter bescherming van uw privacy. We doen ons best om zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, minstens binnen vier weken.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (tel. 32 2 274 48 00 – fax + 32 2 274 48 35 – contact@apd-gba.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land van uw gewone verblijfplaats, voor de uitoefening van uw rechten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.